Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tongue-in-cheek /,tʌŋin't∫i:k/  

  • Tính từ
    không nghiêm túc; hài hước châm biếm