Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tương lai
    Tính từ
    tương lai, sau này