Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

to many relationship   

  • (Kỹ thuật) quan hệ 1 đối nhiều