Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) quan hệ 1 đối