Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    máy chụp dòng chữ đề; máy chụp tít
    người quay phim chuyên chụp tít