Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

titleless /'taitllis/  

  • Tính từ
    không có tên; không có nhan đề
    không có tước vị, không có chức tước