Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có tước vị quý tộc