Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

title-role /'taitlrəʊl/  

  • Danh từ
    vai tên vở (vai dùng để đặt tên cho vở kịch)