Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

title-part /'taitlpɑ:t/  

  • -role) /'taitlroul/* danh từ
    nhân vật chính tên được dùng làm nhan đề (kịch, phim ảnh...)