Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

title-deed /'taitl di:d/  

  • Danh từ
    chứng thư sở hữu