Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

titillation /,titi'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự kích dục