Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có thể lật lên được (ghế ngồi, như ở rạp hát…)