Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tip-top /tiptɒp/  

  • Tính từ
    tuyệt hảo
    tip-top quality
    phẩm chất tuyệt hảo