Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tip-iron /'tip,aiən/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái móc lốp