Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xe ben, xe có thùng lật (để đổ đất, rác...)

    * Các từ tương tự:
    tip-cart