Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc tập kích (tấn công) chớp nhoáng (hay tip-and-run raid)