Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người rung (chuông...)
    (từ lóng) chuông con