Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng leng keng
  Động từ
  [làm cho] kêu leng keng

  * Các từ tương tự:
  ting-a-ling, tinge, tingle, tingly, tingod