Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    loảng xoảng; điếc tai

    * Các từ tương tự:
    tin-pan alley