Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tin-kettle /'tin'ketl/  

  • Danh từ
    ấm thiếc