Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giấy thiếc (để gói thuốc lá, kẹo…)