Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tin-bearing /'tin/  /beəriɳ/

  • Tính từ
    có chứa thiếc