Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    mũ sắt (của binh sĩ)