Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) tàu phóng ngư lôi