Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timelessness /'taimlisnis/  

  • Danh từ
    sự bất tận, sự muôn thuở