Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timelessly /'taimlisli/  

  • Phó từ
    [một cách] bất tận, [một cách] muôn thuở