Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cách viết khác lag)
    khoảng thời gian giữa (hai sự kiện có liên quan chặt chẽ với nhau)
    khoảng thời gian giữa ánh chớp và tiếng sấm