Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

time immemorial /.taimimə'mɔ:riəl/  

  • Danh từ
    from (since) time immemorial
    từ đời xửa đời xưa