Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

time exposure /'taimikspəʊʒə/  

  • Danh từ
    thời gian lộ sáng (máy ảnh)