Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bom định giờ
    (nghĩa bóng)
    bom nổ chậm (nói về một tình thế chính trị)