Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

time and motion study /'taimən'mouʃn'stʌdi/  

  • Danh từ
    sự nghiên cứu các thao tác (để tăng năng suất)