Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (âm nhạc)
    âm sắc

    * Các từ tương tự:
    timbrel