Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timber-yard /'timbəjɑ:d/  

  • Danh từ
    bãi gỗ