Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timber-wolf /'timbə[r]wʊlf/  

  • Danh từ
    (động vật)
    sói xám Bắc Mỹ