Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

timber-toe /'timbətou/  

  • -toes) /'timbətouz/* danh từ
    (thông tục) người chân gỗ

    * Các từ tương tự:
    timber-toes