Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nghành dệt) the, sa