Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cho ai thuê với điều kiện người đó làm việc cho chủ nhà (về một ngôi nhà)

    * Các từ tương tự:
    tied cottage, tied house