Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nút; múi; nút thắt
    giao điểm; đầu nối