Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tie-breaker /'tai,breikə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác tie-break) (thể thao)
    quả chơi thêm để phân được thua (khi cuối cuộc hai bên hoà điểm)