Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thanh nối
    (ngành đường sắt) tà vẹt