Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thunderpeal /'θʌndəpi:l/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiếng sấm