Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thunderer /'θʌndərə[r]/  

  • Danh từ
    người nạt nộ