Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thundercloud /'θʌndəklaʊd/  

  • Danh từ
    mây sấm sét, mây dông