Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thunderclap /'θʌndəklæp/  

  • Danh từ
    tiếng sấm