Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thunderbolt /'θʌndəbəʊlt/  

  • Danh từ
    sấm chớp
    (nghĩa bóng) tin sét đánh
    the unexpected defeat came as a thunderbolt
    tin thất bại bất ngờ đã tới như một tin sét đánh