Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đánh, người đấm, người thụi
    (thông tục) vật to lớn; người to lớn
    (thông tục) lời nói láo quá quắt