Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thumbscrew /'θʌmskru:/  

  • Danh từ
    kìm kẹp ngón tay cái (dụng cụ tra tấn ngày xưa)