Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    dấu ấn chỉ ngón cái (trong căn cước)