Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thumb-stall /'θʌmstɔ:l/  

  • Danh từ
    cái bao ngón tay cái (khi bị thương)