Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thumb-nail /'θʌmneil/  

 • Danh từ
  móng tay cái
  Tính từ
  viết ngắn gọn
  a thumb-nail description
  bài mô tả ngắn gọn